Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Serwisu ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszych stron internetowych. W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

1. Administrator Danych i Definicje

Administratorem danych jest Herse 1868 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sukiennicza 8/U3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835209, posiadająca REGON: 385832765, NIP: 6762579349, która prowadzi działalność za pośrednictwem sklepu internetowego www.herse.com. Kontakt z Herse 1868 Sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem:

– pod adresem Herse 1868 Sp. z o.o., ul. Sukiennicka 8/U3, 31-069 Kraków,

– telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: +48 786 450 139 (koszty wg taryfy),

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@herse.com,

Użytkownik – osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): www.herse.com za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności oraz kupić produkty lub zlecić świadczenie usługi.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.

Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Administratora według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub tradycyjną, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez Administratora dotyczy rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej w celu wykonania zamówienia lub usługi. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które Klient przekazał Herse 1868 Sp. z o.o. podczas zlecenia wykonania zamówienia lub usługi.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w wielu celach, w różnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych przez RODO. Poniżej wskazane są przykłady:

  • wykonanie umowy
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora
  • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
  • przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą

4. Przetwarzanie danych Klienta

Administrator przetwarza dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji swoich usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

5. Marketing

Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług sklepu internetowego jest możliwy po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. Prawo do usunięcia danych

Klient ma możliwość żądania zmiany lub usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych. Żądanie Klienta zostanie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania nie obligują Administratora przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który Administrator musi zrealizować lub gdy dane Klienta nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Pliki cookie

Sklep Internetowy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu). 

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).